Chinese English Dictionary

不明不白    Add to My Vocabulary

PinYin bù míng bù bái    Simplified 不明不白    Traditional 不明不白
 1. obscure
 2. dubious
 3. shady

Chinese meanings
 1. bù míng bù bái
  【近义】模糊不清
  【反义】一清二楚
  【释义】指说话含含糊糊,很不清楚。也形容行为暧昧。
  【出处】元·无名氏《连环计》第四折:“怎么不明不白,着他父子每胡厮闹了一夜。”
  【用例】薛婆当时满脸堆下笑来,便道:“大官人休得错怪。老身一生不曾要别人一厘一毫~的钱财。”(明·冯梦龙《古今小说》卷一)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT