Chinese English Dictionary

不对    Add to My Vocabulary

PinYin bù duì    Simplified 不对    Traditional 不對
 1. incorrect
 2. wrong
 3. amiss
 4. abnormal
 5. queer

Chinese meanings
 1. bùduì
  不正确;错误:数目~ㄧ他没有什么~的地方。

  ◆ 不对
  bùduì
  BS 一 | BH 3
  ①不正常:那人神色有点儿~ㄧ一听口气~,连忙退了出来。
  ②不和睦;合不来:他们俩素来~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT