Chinese English Dictionary

不在话下    Add to My Vocabulary

PinYin bù zài huà xià    Simplified 不在话下    Traditional 不在話下
 1. to be nothing difficult
 2. to be a cinch

Chinese meanings
 1. bùzàihuàxià
  指事物轻微,不值得说,或事属当然,用不着说。

Chinese meanings
 1. bù zài huà xià
  【近义】不言而喻、不足齿数
  【反义】大书特书
  【释义】指事物轻微,或者理所当然,不值得一提。
  【出处】元·秦简夫《赵礼让肥》四折:“以下各随次第加官赐赏,这且不在话下。”
  【用例】太史之类,不过傀儡,其实是~的。(《鲁迅书信集·致章廷谦》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT