Chinese English Dictionary

不以规矩,不能成方圆    Add to My Vocabulary

PinYin bù yǐ guī ju , bù néng chéng fāng yuán    Simplified 不以规矩,不能成方圆    Traditional 不以規矩,不能成方圓
  1. without rules, nothing can be done (idiom, from Mencius); one must follow some rules

Chinese meanings
  1. bù yǐ guī jǔ,bù néng chéng fāng yuán
    【释义】比喻做事要遵循一定的法则。
    【出处】《孟子·离娄上》:“离娄之明,公输子之巧,不以规矩,不能成方圆。”

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT