Chinese English Dictionary

上调    Add to My Vocabulary

PinYin shàng tiáo    Simplified 上调    Traditional 上調
 1. to raise (prices)
 2. to adjust upwards

Chinese meanings
 1. shàngtiáo
  (价格等)向上调整;提高(价格等)。另见shàngdiào。

  ◆ 上调
  shàngdiào
  BS 丨 | BH 2
  ①调到上面工作:他已经从车间~到厂部了。
  ②上级调用(财物等):这是~的木材。另见shàngtiáo。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT