Chinese English Dictionary

上行下效    Add to My Vocabulary

PinYin shàng xíng xià xiào    Simplified 上行下效    Traditional 上行下傚
 1. subordinates follow the example of their superiors (idiom)

Chinese meanings
 1. shàngxíngxiàxiào
  上面或上辈的人怎样做,下面的人就学着怎样做(多指不好的事)。

Chinese meanings
 1. shàng xíng xià xiào
  【近义】如法炮制、鹦鹉学舌
  【反义】源清流洁
  【释义】效:仿效,跟着学。上面的人怎么做,下面的人就跟着怎么干。
  【出处】汉·班固《白虎通·三教》:“教者,效也,上为之,下效之。”《旧唐书·贾曾传》:“上行下效,淫俗将成。”

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT