Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin wàn    Simplified 万    Traditional
 1. ten thousand
 2. a great number
PinYin wàn    Simplified 万    Traditional
 1. surname Wan
PinYin mò    Simplified 万    Traditional
 1. see 万俟[Mo4 qi2]

Chinese meanings
 1. (萬)wàn
  BS 一 | BH 2
  ①数目,十个千。
  ②形容很多:~国│~事│~物│~水千山。
  ③极;很;绝对:~全│~不得已│~不能行。
  ④(Wàn)姓。另见mò。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT