Chinese English Dictionary

万不得已    Add to My Vocabulary

PinYin wàn bù dé yǐ    Simplified 万不得已    Traditional 萬不得已
 1. only when absolutely essential (idiom); as a last resort

Chinese meanings
 1. wàn bù dé yǐ
  实在没有办法;不得不这样:~,才出此下策。

Chinese meanings
 1. wàn bù dé yǐ
  【近义】无可奈何、迫不得已
  【反义】心甘情愿
  【释义】表示无可奈何,不得不如此。
  【用例】他不是~,决不会张口求人帮忙。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT