Chinese English Dictionary

一见钟情    Add to My Vocabulary

PinYin yī jiàn zhōng qíng    Simplified 一见钟情    Traditional 一見鐘情
 1. love at first sight (idiom)

Chinese meanings
 1. yī jiàn zhōngqíng
  一见面就产生了爱情。

Chinese meanings
 1. yī jiàn zhōng qíng
  【近义】一见倾心、一见如故、一拍即合
  【反义】无动于衷、行同陌路、视同路人
  【释义】钟:集中;钟情:爱情专注。旧指男女之间一见面就产生爱情。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT