Chinese English Dictionary

一见如故    Add to My Vocabulary

PinYin yī jiàn rú gù    Simplified 一见如故    Traditional 一見如故
 1. familiarity at first sight

Chinese meanings
 1. yī jiàn rú gù
  初次见面就很相投,像老朋友一样。

Chinese meanings
 1. yī jiàn rú gù
  【近义】一见钟情、一见倾心、一拍即合
  【反义】行同陌路、视同路人
  【释义】故:老朋友。初次见面就象老朋友一样合得来。
  【出处】《左传·襄公二十九年》:“见子产,如旧相识。”宋·张洎《贾氏谭录》:“李邺侯(泌)为相日,吴人顾况西游长安,邺侯一见如故。”
  【用例】他们俩~,谈得很投机。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT