Chinese English Dictionary

一毛不拔    Add to My Vocabulary

PinYin yī máo bù bá    Simplified 一毛不拔    Traditional 一毛不拔
 1. stingy (idiom)

Chinese meanings
 1. yī máo bù bá
  《孟子·尽心》:‘杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。’比喻非常吝啬。

Chinese meanings
 1. yī máo bù bá
  【近义】斤斤计较、锱铢必较、爱财如命
  【反义】一掷千金、挥金如土
  【释义】一根汗毛也不肯拔。原指杨朱的极端为我主义。后形容为人非常吝啬自私。
  【出处】《孟子·尽心上》:“杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。”
  【用例】沈姑娘,你也太拿老了!叫我们管山吃山,管水吃水,都象你这~,我们喝西北风。(清·吴敬梓《儒林外史》第四十一回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT