Chinese English Dictionary

一本正经    Add to My Vocabulary

PinYin yī běn zhèng jīng    Simplified 一本正经    Traditional 一本正經
 1. in deadly earnest
 2. deadpan

Chinese meanings
 1. yī běn zhèng jīng
  形容很规矩,很庄重。

Chinese meanings
 1. yī běn zhèng jīng
  【近义】道貌岸然、不苟言笑
  【反义】油嘴滑舌、油头滑脑、嬉皮笑脸
  【释义】原指一部合乎道德规范的经典。后用以形容态度庄重严肃,郑重其事。有时含讽刺意味。
  【出处】晋·葛洪《抱朴子·百家》:“正经为道义之渊海,子书为增深之川流。”
  【用例】他说话从来都是~,不苟言笑。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT