Chinese English Dictionary

一文不名    Add to My Vocabulary

PinYin yī wén bù míng    Simplified 一文不名    Traditional 一文不名
 1. to be penniless

Chinese meanings
 1. yī wén bù míng
  一个钱也没有(名:占有)。

Chinese meanings
 1. yī wén bù míng
  【近义】一无所有、一贫如洗、囊空如洗
  【反义】万贯家财、富埒王侯、腰缠万贯
  【释义】一个钱都没有。
  【出处】

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT