Chinese English Dictionary

一把死拿    Add to My Vocabulary

PinYin yī bǎ sǐ ná    Simplified 一把死拿    Traditional 一把死拿
  1. stubborn
  2. inflexible

Chinese meanings
  1. yī bǎ sǐ ná
    〈方〉(~儿)形容固执成法,不肯变通。

Chinese meanings
  1. yī bǎ sǐ ná
    【释义】比喻因循守旧,不肯变通。
    【用例】祥子没说什么,等高妈走了,对自己点了点头,似乎是承认自己的~值得佩服,心中怪高兴的。(老舍《骆驼祥子》八)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT