Chinese English Dictionary

一念之差    Add to My Vocabulary

PinYin yī niàn zhī chā    Simplified 一念之差    Traditional 一念之差
 1. momentary slip
 2. false step
 3. ill-considered action

Chinese meanings
 1. yī niàn zhī chā
  一个念头的差错(引起严重的后果)。

Chinese meanings
 1. yī niàn zhī chā
  【近义】一差二错、阴差阳错、差之毫厘
  【反义】千差万别
  【释义】念:念头、主意;差:错误。一个念头的差错(造成严重后果)。
  【出处】宋·曾慥《类说》卷四十七引《遁斋闲览》:“一念之误,乃至于此。”
  【用例】世间孽子、孤臣、义夫、节妇,其贤不肖往往只在~。(清·李汝珍《镜花缘》第九十回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT