Chinese English Dictionary

一孔之见    Add to My Vocabulary

PinYin yī kǒng zhī jiàn    Simplified 一孔之见    Traditional 一孔之見
 1. partial view
 2. limited outlook

Chinese meanings
 1. yī kǒng zhī jiàn
  从一个小窟窿里面所看到的。比喻狭隘片面的见解(多用作谦词)。

Chinese meanings
 1. yī kǒng zhī jiàn
  【近义】一得之见、坐井观天、管见所及
  【反义】高瞻远瞩
  【释义】从一个小窟窿里所看到的。比喻狭隘片面的见解。
  【出处】汉·桓宽《盐铁论·相刺》:“持规而非矩,执准而非绳,通一孔,晓一理,而不知权衡。”
  【用例】以上所说是我个人的~,仅供大家参考。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT