Chinese English Dictionary

一去不复返    Add to My Vocabulary

PinYin yī qù bù fù fǎn    Simplified 一去不复返    Traditional 一去不復返
 1. gone forever

Chinese meanings
 1. yī qù bù fù fǎn
  【近义】人去楼空
  【反义】反复无常
  【释义】一去就不再回来了。
  【出处】《史记·刺客列传》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”
  【用例】黄鹤~,白云千载空悠悠。(唐·崔颢《黄鹤楼》诗)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT